පාවෙන ව්‍යාපෘති යොමුව

xmjp45

පාවෙන ව්යාපෘතිය
● ස්ථාපිත ධාරිතාව: 15MWp
● නිෂ්පාදන කාණ්ඩය: පාවෙන කන්ද


පසු කාලය: දෙසැම්බර්-10-2021