ව්‍යාපෘති යොමුව - BIPV

pj23
pj24

එක්සත් රාජධානියේ කේම්බ්‍රිජ් හි BIPV ව්‍යාපෘතිය
● ස්ථාපිත ධාරිතාව: 120KW
● නිෂ්පාදන කාණ්ඩය: BIPV
● ඉදිකිරීම් කාලය: 2018


පසු කාලය: දෙසැම්බර්-07-2021