ව්‍යාපෘති යොමුව - සූර්ය භූගත කන්ද

මැලේසියාවේ ව්‍යාපෘතිය
● ස්ථාපිත ධාරිතාව: 45MWp
● නිෂ්පාදන කාණ්ඩය: ස්ථාවර සවිකිරීම
● ව්‍යාපෘති අඩවිය: කෙඩා, මැලේසියාව
● ඉදිකිරීම් කාලය: 2020
● පදනම: ඉස්කුරුප්පු ගොඩවල්
● EPC: CMEC

pj6
pj7
pj8

පසු කාලය: දෙසැම්බර්-07-2021