ව්‍යාපෘති යොමුව - සූර්ය වහලය

pj13

වියට්නාමයේ ව්යාපෘතිය
● ස්ථාපිත ධාරිතාව: 6MWp
● නිෂ්පාදන කාණ්ඩය: ලෝහ වහල සවිකිරීම
● ඉදිකිරීම් කාලය: 2020

pj14

වියට්නාමයේ ව්යාපෘතිය
● ස්ථාපිත ධාරිතාව: 4MWp
● නිෂ්පාදන කාණ්ඩය: ලෝහ වහල සවිකිරීම
● ඉදිකිරීම් කාලය: 2020


පසු කාලය: දෙසැම්බර්-07-2021