ව්‍යාපෘති යොමුව - සූර්ය වහලය

pj15

ඉන්දියාවේ වහල ව්‍යාපෘතිය
● ස්ථාපිත ධාරිතාව: 15 MWp
● නිෂ්පාදන කාණ්ඩය: ලෝහ වහල සවිකිරීම (ත්‍රිකෝණ සවි කිරීම)
● ඉදිකිරීම් කාලය: 2017

pj16

වියට්නාමයේ ව්යාපෘතිය
● ස්ථාපිත ධාරිතාව: 4MWp
● නිෂ්පාදන කාණ්ඩය: ලෝහ වහල සවිකිරීම
● ඉදිකිරීම් කාලය: 2020


පසු කාලය: දෙසැම්බර්-07-2021