ව්‍යාපෘති යොමුව - සූර්ය වහලය

pj11

ජපානයේ ව්යාපෘතිය
● ස්ථාපිත ධාරිතාව: 3.8 MWp
● නිෂ්පාදන කාණ්ඩය: ලෝහ වහල සවිකිරීම
● ඉදිකිරීම් කාලය: 2017

pj12

වියට්නාමයේ ව්යාපෘතිය
● ස්ථාපිත ධාරිතාව: 7.5MWp
● නිෂ්පාදන කාණ්ඩය: ලෝහ වහල සවිකිරීම
● ඉදිකිරීම් කාලය: 2020


පසු කාලය: දෙසැම්බර්-07-2021